นายอำเภอหนองบุญมาก และ สจ.ชาญ เขียวแก้ว มอบทรายอะเบท…

นายอำเภอหนองบุญมาก มอบทรายอะเบทให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 กันยายน 2554  เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก , นายชาญ เขียวแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก และ ด.ต. พิสัยสิทธิ์ บุ้มกระโทก ทนายความ … ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก … โดยมี นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ เป็นผู้รับมอบ.

 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด

โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก
อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด”

การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมเสนอแนวทางและกลวิธี ยับยั้งการระบาดของโรคด้วย ยุธศาสตร์ 0-3-7 และ กลยุทธ์ธงสามสี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลหนองบุญมาก เจ้าของพื้นที่ ซึ่งได้ส่ง คุณเพ็ญพิตรา อุทาน หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วัฒนะ เข้าร่วมเวที โดยได้รับการสนับสนุนในทุกช่องทาง จาก นายกพสุธร ลภาพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ในการระดมสรรพกำลัง ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม “การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต”

การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก พบผู้ป่วยต้องสงสัย (R/O) จำนวน 12 ราย ที่ตำบลหนองตะไก้ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านวิชาการ และ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนตำบลหนองตะไก้ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รวมทั้ง อสม. ตำบลหนองตะไก้ทุกคน ได้ร่วมกันประชาคม หามาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค และกำหนดข้อตกลง กิจกรรม ร่วมกันในการรณรงค์หยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก เป็นวิทยากรแกนหลักในการประชาคม

อ่านเพิ่มเติม “การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้”