การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 อำเภอหนองบุญมาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของ สถานีอนามัยบุกระโทก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553”