นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการออกเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  ตามกำหนดการดังนี้
ผู้เข้าร่วมรับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล  หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง ประธาน อสม. อำเภอและคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอ

เวลา 13.00 น. เดินทางถึง สอ.บุกระโทก

อ่านเพิ่มเติม “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553”