การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก พบผู้ป่วยต้องสงสัย (R/O) จำนวน 12 ราย ที่ตำบลหนองตะไก้ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านวิชาการ และ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนตำบลหนองตะไก้ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รวมทั้ง อสม. ตำบลหนองตะไก้ทุกคน ได้ร่วมกันประชาคม หามาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค และกำหนดข้อตกลง กิจกรรม ร่วมกันในการรณรงค์หยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก เป็นวิทยากรแกนหลักในการประชาคม

อ่านเพิ่มเติม “การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้”

โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ด้านบริหาร กล่าวรายงานแก่ นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER อำเภอหนองบุญมาก ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553”