ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก

28 มิ.ย. 2010 หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๕๓ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ๒ ปี

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านบริหาร ชี้แจงกระบวนการประชาธิปไตย แก่พี่น้อง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก”

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 2010
นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 จากวิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกงานภาคชุมชน ที่ รพ.สต.หนองตะไก้ และ สถานีอนามัยลุงเขว้า ลา สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และคณะครูพี่เลั้ยงกลับไปรายงานและนำเสนอผลการฝึกงาน เพื่อจบการศึกษาต่อไป

ท่านสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รับมอบของที่ระลึก จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ”

การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก พบผู้ป่วยต้องสงสัย (R/O) จำนวน 12 ราย ที่ตำบลหนองตะไก้ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านวิชาการ และ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนตำบลหนองตะไก้ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รวมทั้ง อสม. ตำบลหนองตะไก้ทุกคน ได้ร่วมกันประชาคม หามาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค และกำหนดข้อตกลง กิจกรรม ร่วมกันในการรณรงค์หยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก เป็นวิทยากรแกนหลักในการประชาคม

อ่านเพิ่มเติม “การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้”

โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ด้านบริหาร กล่าวรายงานแก่ นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER อำเภอหนองบุญมาก ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553”

ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางถึง วัดหนองตะไก้ เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และผู้นำชุมชน กลุ่มพลัง เครือข่าย และประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้อย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ”

หนองบุญมากร่วมใจ ส่งสุริยา … ขอให้โชคดี

นายไพศาล จันทวลี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบดอกไม้และอวยพรให้แก่ นายสุริยา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ที่ย้ายจาก สถานีอนามัยลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก ไปรับราชการที่ สอ.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ หลังจากรับราชการที่ อำเภอหนองบุญมามากว่า 12 ปี และถึงเวลาอันสมควร ที่จะต้องเดินทางกลับไปดูแลครอบครัว และบิดามารดา ที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการออกเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  ตามกำหนดการดังนี้
ผู้เข้าร่วมรับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล  หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง ประธาน อสม. อำเภอและคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอ

เวลา 13.00 น. เดินทางถึง สอ.บุกระโทก

อ่านเพิ่มเติม “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553”

การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 อำเภอหนองบุญมาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของ สถานีอนามัยบุกระโทก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553”

การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553

วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และ สถานีอนามัยหนองไม้ไผ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553  ตามภาพ

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553”

ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ คบสอ. (คณะกรรมการบริหารงานระบบบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ) อำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ ..