พี่น้องสาธารณสุข หนองบุญมาก ร่วมใจ ส่งผู้ช่วย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์ …. ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

พี่น้อง ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมใจส่ง ผู้ช่วยบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการแห่งใหม่ สสอ.ปักธงชัย
ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากคนใหม่ ด้วยความยินดี

นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก พบปะพูดคุยกับ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้ที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากคนใหม่ ด้วยความยินดี”

โครงการปลูกต้นเฟื่อนฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมาของการครองราชย์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนชาวไทยให้สมานฉันท์เป็นหนี่งเดียวกัน  โดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดั่งที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐานว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองบุญมากจึงจัดทำโครางการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายใต้ชื่อโครงการปลูกต้นไม้  ถวายพ่อหลวง  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบุญมาก  ชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมากกลุ่มเฟื่องฟ้าอำเภอหนองบุญมากร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า ตลอดเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ถนนโชคชัย – เดชอุดม (เฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก)

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

อ่านเพิ่มเติม “โครงการปลูกต้นเฟื่อนฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา”

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก.

งานเกษียณอายุราชการ นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม และนางภิญโญ พิมสาร

อ่านเพิ่มเติม “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ””

นายอำเภอหนองบุญมาก และ สจ.ชาญ เขียวแก้ว มอบทรายอะเบท…

นายอำเภอหนองบุญมาก มอบทรายอะเบทให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 กันยายน 2554  เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก , นายชาญ เขียวแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก และ ด.ต. พิสัยสิทธิ์ บุ้มกระโทก ทนายความ … ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก … โดยมี นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ เป็นผู้รับมอบ.

 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด

โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก
อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด”

การประชุม คบสอ. หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554

การประชุม คบสอ.หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระดับอำเภอ (คบสอ.) หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2554 ขึ้น ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประเสริฐทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รองประธาน คบสอ. เป็นประธานในการประชุม
อ่านเพิ่มเติม “การประชุม คบสอ. หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554”

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รพ.สต. ลุงเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า และภาคีเครือข่าย ด้านการสาธารณสุข ตำบลลุงเขว้า ได้พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก ขึ้น โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ คุณเอื้มพร พูลผล ตัวแทนท่านนายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม “พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก”

คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก

การบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ของประชาชนชาวอำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของ กิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ได้ออกบริการรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองบุญมาก โดยมี นางเอื้มพร พูลผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก อำนวยการให้บริการ ซึ่งได้รับแรงศรัทรา ตอบรับจากชาวอำเภอหนองบุญมาก อย่างล้นหลาม มียอดผู้บริจาคโลหิตถึง 321 คน เป็นสถิติสูงสุดของอำเภอ
อ่านเพิ่มเติม “คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก”