นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายสำคัญ ในการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก

นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายสำคัญ ในการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก

ผู้ช่วย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นำเสนอระเบียบวาระการประชุม ด้วย presentation

นางภิญโญ พิมสาร ผอ.รพ.สต. บ้านพระ ตั้งใจจดบันทึกวาระการประชุม อย่างเข้มข้น