โครงการปลูกต้นเฟื่อนฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมาของการครองราชย์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนชาวไทยให้สมานฉันท์เป็นหนี่งเดียวกัน  โดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดั่งที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐานว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองบุญมากจึงจัดทำโครางการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายใต้ชื่อโครงการปลูกต้นไม้  ถวายพ่อหลวง  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบุญมาก  ชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมากกลุ่มเฟื่องฟ้าอำเภอหนองบุญมากร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า ตลอดเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ถนนโชคชัย – เดชอุดม (เฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก)

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

อ่านเพิ่มเติม “โครงการปลูกต้นเฟื่อนฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา”

นายอำเภอหนองบุญมาก และ สจ.ชาญ เขียวแก้ว มอบทรายอะเบท…

นายอำเภอหนองบุญมาก มอบทรายอะเบทให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 กันยายน 2554  เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก , นายชาญ เขียวแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก และ ด.ต. พิสัยสิทธิ์ บุ้มกระโทก ทนายความ … ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก … โดยมี นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ เป็นผู้รับมอบ.

 

คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก

การบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ของประชาชนชาวอำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของ กิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ได้ออกบริการรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองบุญมาก โดยมี นางเอื้มพร พูลผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก อำนวยการให้บริการ ซึ่งได้รับแรงศรัทรา ตอบรับจากชาวอำเภอหนองบุญมาก อย่างล้นหลาม มียอดผู้บริจาคโลหิตถึง 321 คน เป็นสถิติสูงสุดของอำเภอ
อ่านเพิ่มเติม “คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก”

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก ในวันประชุมประจำเดือน

วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก ในวันประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุฤญมาก ครั้งที่ 6/2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดยมีนายประเสริญทรัพย์เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ให้การต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม “นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก”

อำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับนายอำเภอชัยชาญ พูลผล ด้วยความยินดียิ่ง

ชาวอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายอำเภอชัยชาญ พูลผล นายอำเภอคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง