งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก.

งานเกษียณอายุราชการ นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม และนางภิญโญ พิมสาร

อ่านเพิ่มเติม “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ””