พี่น้องสาธารณสุข หนองบุญมาก ร่วมใจ ส่งผู้ช่วย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์ …. ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

พี่น้อง ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมใจส่ง ผู้ช่วยบั […]