ชมรม TO BE NUMBER ONE หนองตะไก้ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตราสัญญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE
ผลการตัดสินการประกวด
กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔
ระดับภาค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีชุมชน เข้าร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่น ๑๖ ชมรม คือ

๑. ชุมชนเทศบาลพล จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ชุมชนบ้านดงกลาง จังหวัดขอนแก่น
๓. ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา …

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ประเภทกลุ่ม ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ได้แก่
– ชุมชนบ้านดงสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร
– ชุมชนแคนน้อย จังหวัดยโสธร
ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา (อ่านผลการประกวดฉบับเต็มที่นี่ )

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวสู่ระดับประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE หนองตะไก้ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 2010
นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 จากวิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกงานภาคชุมชน ที่ รพ.สต.หนองตะไก้ และ สถานีอนามัยลุงเขว้า ลา สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และคณะครูพี่เลั้ยงกลับไปรายงานและนำเสนอผลการฝึกงาน เพื่อจบการศึกษาต่อไป

ท่านสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รับมอบของที่ระลึก จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ”

การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก พบผู้ป่วยต้องสงสัย (R/O) จำนวน 12 ราย ที่ตำบลหนองตะไก้ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านวิชาการ และ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองตะไก้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนตำบลหนองตะไก้ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รวมทั้ง อสม. ตำบลหนองตะไก้ทุกคน ได้ร่วมกันประชาคม หามาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค และกำหนดข้อตกลง กิจกรรม ร่วมกันในการรณรงค์หยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.หนองบุญมาก เป็นวิทยากรแกนหลักในการประชาคม

อ่านเพิ่มเติม “การประชาคมควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองตะไก้”

ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางถึง วัดหนองตะไก้ เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และผู้นำชุมชน กลุ่มพลัง เครือข่าย และประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้อย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการออกเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  ตามกำหนดการดังนี้
ผู้เข้าร่วมรับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล  หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง ประธาน อสม. อำเภอและคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอ

เวลา 13.00 น. เดินทางถึง สอ.บุกระโทก

อ่านเพิ่มเติม “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553”