การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมเสนอแนวทางและกลวิธี ยับยั้งการระบาดของโรคด้วย ยุธศาสตร์ 0-3-7 และ กลยุทธ์ธงสามสี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลหนองบุญมาก เจ้าของพื้นที่ ซึ่งได้ส่ง คุณเพ็ญพิตรา อุทาน หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วัฒนะ เข้าร่วมเวที โดยได้รับการสนับสนุนในทุกช่องทาง จาก นายกพสุธร ลภาพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ในการระดมสรรพกำลัง ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม “การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในการออกเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  ตามกำหนดการดังนี้
ผู้เข้าร่วมรับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล  หัวหน้าสถานีอนามัยทุกแห่ง ประธาน อสม. อำเภอและคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอ

เวลา 13.00 น. เดินทางถึง สอ.บุกระโทก

อ่านเพิ่มเติม “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมสถานีอนามัยและ รพส.ต อำเภอหนองบุญมาก 20 พฤษภาคม 2553”

การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 อำเภอหนองบุญมาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของ สถานีอนามัยบุกระโทก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับอำเภอ ปี 2553”